Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Zarządzenie w sprawie rekrutacji rok szkolny 2024/2025.

 

Zarządzenie nr 4/2023/2024

Dyrektora Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedziba w Bolonii

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie harmonogramu i zasad rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej im.

na rok szkolny 2024/25.

Na podstawie § 38 Statutu Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii

zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 15 kwietnia 2023 wprowadza się Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą

na rok szkolny 2023/24, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, zostaje opublikowany na stronie internetowej Szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

…………………………………

podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły