Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w BOLONII

Deklaracja dostępności serwisu

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bolonia.orpeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bolonia.orpeg.pl.
Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013
Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.01.2021
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Stachera , adres poczty elektronicznej bolonia@orpeg.pl.
Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu (+39) 3314917292. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP

w Mediolanie z siedzibą w Bolonii:
tel. (+39) 3314917292
ul. Rodolfo Audinot 43, 40 125 Bolonia, Republika Włoch
e-mail: bolonia@orpeg.pl
Wejście na teren od strony ulicy jak podaje adres.
Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma utrudnień w dostępie dla wózków inwalidzkich. (należy dzwonić przy bramie od srony parkingu nie przy wejsciu głównym)
Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły. Budynek Szkoły nie posiada podjazdu teren jest bez barier architektonicznych plaski. Posiadamy windę wydzieloną tylko dla naszej szkoły dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W windzie są oznaczenia w alfabecie brajla nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.