Konkurs na nauczyciela języka polskiego

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie      

 z siedzibą w Bolonii,  ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 

 

Nauczyciela języka polskiego od 01 października 2017 r w szkole podstawowej.

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (2/26).

 

 

 

Opis kwalifikacji jest zgodny z przepisami  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Z 2017r. poz.1575 ),   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U z 2017 poz. 1648), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2017 poz. 1649)

 

 

 

 

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkole za granicą posiada osoba, która: 

 

 

 

Wymagania niezbędne:  Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r., poz. 1379) oraz rozp. MEN z 2017 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 1575)                                                                    Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 

1)         ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub                   ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin,

 

2)        przestrzega podstawowych zasad moralnych;   

 

3)        spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,

 

4)      Posiada zaświadczenie o niekaralności.

 

 

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

 

v   znajomość systemu kształcenia obowiązującego w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych  doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi ,  

 

v   umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy  poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność) ,

 

v  znajomość języka włoskiego przynajmniej na poziomie B1,

 

v  Dyspozycyjność do pracy w sobotę i w niedzielę.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

v   list motywacyjny i CV  

 

v      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego 

 

v   kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy  )

 

v   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

 

v  Zaświadczenie z KRK o niekaralności.

 

 

 

Oświadczenie kandydata o:

 

 

 

 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

 

 

 

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą  „za zgodność z oryginałem”. Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

 

 

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 28 września 2017 roku do godziny 20.00 na adres: bolonia@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać:  Oferta pracy na stanowisko nauczyciela języka polskiego 2017/2018

 

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Bolonia, 20.09.2017r.